Skip to content

משלוח + החזרה ראשונה בחינם בכל קנייה מעל 199 ₪

תקנון אתר

כל הזכויות שמורות – י. צוקרוור ושות' עריכת דין

תנאי שימוש ותקנון שימוש באתר

מבוא

תפן מדיקל בע"מ )להלן: "החברה"( היא הבעלים והמפעילה של אתר: medical.com-www.tefen הכולל אתרי משנהואתרים נלווים, לרבות האתר... )להלן ביחד ולחוד: "האתר"(.הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה )להלן: "תקנוןהשימוש"(. בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישהבאתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר לרבות רכישה המתבצעת באתר ונוח שירותיו. כמו כן, כל שימוש בתקנוןהשימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר.באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנוןהשימוש.בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והנךמסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסףבאתר.

1 . ויתור והגבלת אחריותהמידע, התכנים והשירותים )להלן ביחד ולחוד: "השירותים"( המוצעים לך באתר מוצעים AS IS והחברה, מנהליה, בעלימניותיה, בעלי שליטה בה, נושאי משרה וחברות הקשורות אליה ומי מטעמם של כל אלו )להלן יחד עם החברה: "הקבוצה"(לא יישאו בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך.כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע לגולשים באתר )להלן: "שירותי צדשלישי"(, הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והקבוצה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן,חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.כל המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים של האתר, לרבות, פינות מומחים למיניהן, טיפים לרכישה, המלצות,הכוונות, נתוני סקרים, נתוני סקרי דעת קהל, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים,הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא )שייקראו כולם יחד:"הפרסומים"( המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את הקבוצה ו/או להטיל עליה אחריות מכלמין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או שלההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבותהעניין. הקבוצה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולשכתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.הקבוצה אינה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי הצד השלישי וכן לשימוש ו/או התוכן המפורסם באתרים אליהם מפנההאתר ו/או פרסומות באתר. כל שימוש באתרים אלו ייעשה על אחריותך הבלעדית.הקבוצה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי הצד השלישי, הפרעה בשימושבאתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה,שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותיםו/או בשירותי הצד השלישי לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקיםכלשהם.הקבוצה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי )לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה(, כלפיךו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותיהצד השלישי ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי ו/או מאי תקינותו שלהאתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקיתשל המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופןבלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי הצד השלישי.מובהר, כי:)א( בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם החברה לבין הנוסח המופיע ברישומי החברה, יגבר הנוסחהמופיע ברישומי החברה;)ב( בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות מבצעים, החברה שומרת על הזכות לבטל את הפרסום ו/או המבצע וכןלהגביל את ההשתתפות בו;וכן )ג( כל פרסום מטעם החברה לא ייחשב כהצעה מחייבת, ואלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, כל התקשרות כלשהי ביןהחברה לבין צד שלישי מותנית באישורה מראש ובכתב של החברה.)ד( כמו כן, בעת התקשרות עם החברה ביחס למוצר ה- Iwalk )עזר הליכה(, אין החברה אחראית לכל נזק ישיר ו/או משתמעמהשימוש במוצר וכי, השימוש במוצר הינו על אחריות הרוכש בלבד. כמו כן, הרוכש מצהיר בזאת כי טרם רכישת המוצרלצורך שימושו האישי בלבד, )במילים אחרות: הרוכש הינו המצהיר כי הוא המשתמש גם כן ואיננו רוכש את המוצר לטובתאחר ( :( 1 ( לו יש את הכוח ושיווי המשקל הממוצע.( 2 ( הינו יכול ללכת ללא כל הגבלה הקשורה לפציעתו ומצבו.( 3 ( רגלו הלא פצועה כשירה ואינו סובל מכל בעיה הקשורה לרגל זו.( 4 ( הנזק ו/או הפציעה הינם מתחת לברך.( 5 ( הרוכש מצהיר כי, הוא יכול לכרוע על שרפרף ו/או כיסא למשך דקה שלמה ללא בעיה ו/או מגבלה ו/או מאמץ יתר ו/אוכאב.( 6 ( הרוכש מצהיר כי, טווח התנועה של הרגל הפצועה הינו של 90 מעלות בברך.( 7 ( הנך בעל מוטיבציה לידיים חופשיות והחלמה ללא כאב.( 8 ( הרוכש מצהיר כי, גובהו בין 147 – 198 ס"מ.( 9 ( הרוכש מצהיר כי, משקל גופו איננו יותר מ – 125 ק"ג.( 10 ( וכי הרוכש מצהיר כי איננו מוגדר ו/או סובל מרמת סוכר בלתי סדירה )סוכרתי(.)ה( החברה מבהירה בזאת בצורה אשר איננה משתמעת לשני פנים ביחס למוצרי Dr Patch , כי, המוצר איננו צעצוע לילדיםולא נועד לכל שימוש אחר מאשר ייעודו. החברה לא נושאת על אחריות ביחס לשימוש המוצרים אלו שלא לצורך ייעודם וכי,הרוכש והמשתמש מצהירים כי, רכש את המוצר לצורך ייעודו בלבד.

2 . נהלי הרשמה ומסירת מידע אישיבמסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, מספר טלפון,כתובת דואר אלקטרוני, ופרטים מזהים נוספים. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה המשמש לשירותידיוור ישיר. יודגש כי, מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתרכ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת רכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר.כל גולש יהיה רשאי לבקש בכתב מהחברה, כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לצדדים שלישיים. הנתונים המוגדרים כחובהיסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות ובצבע אדום. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת,הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3 . מדיניות ניהול פרסומים באתרהחברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל פרסום באתר, לפי שיקול דעתה.החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של פרסום של צד ג' ו/או כל נוגע לעניין הפרסום שאינו ראוי ו/או אינועומד בסטנדרטים של האתר.לא יכניס המשתמש ו/או צד ג' פרסום כלינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה.פרסום של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.

4 . תשלום דרך האינטרנטבאתר מערכת אבטחה בתקנים המחמירים ביותר מהסוג המצוין להלן. כל החלקים בהם קיימת הזנת מידע אישי מאובטחיםבטכנולוגית SSL- 128 Bit . פרוטוקול SSL הינו סטנדרט עולמי אשר מאפשר הצפנה של המידע העובר בין השרת לבין

הדפדפן. הגולשים באתר באזורים המאובטחים ב - SSL יראו סמל של מנעול ומפתח המעיד על כך שהאזור מאובטח ע"יחברת shopify הבינלאומית https://www.shopify.com / )אולם מובהר כי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עתוללא מתן הודעה כלשהי(. בנוסף כל מנגנון סליקת כרטיסי האשראי מאובטח ומוגן ע"י חברת PayPal ישראל )אולם מובהרכי החברה זכאית להחליף ספק כאמור בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי(.

5 . אופן השימוש של החברה במידעשימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעתבאתר כדוגמת התעניינות במוצרים המופיעים באתר, עיון בעמודים/מדורים ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיךלמשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו וכיו"ב.מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך )להלן: "המידע"( - ככל שתמסור כזה - יישמר במאגר הנתונים של החברה. החברהמתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.השימוש במידע שייאסף על ידי החברה , ככל שייאסף, ייוחד בין היתר למימוש היעדים הבאים:התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.מתן אפשרות לרכישת או מכירת מוצרים שונים כדוגמת אלה המתפרסמים באתר.משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS על ידי החברה עצמה וזאת בכפוף להוראות הדין. במסגרת זו תוכל החברה להביאלידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה שלהחברה ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברה והשירות יופסק בסמוךלאחר מכן.בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותיםהניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקולדעת החברה וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.6 . העברת מידע למפרסמים וצדדים שלישיים אחריםבמסגרת פעילות החברה והאתר ייתכן והחברה תעביר מעת לעת מידע ממאגר נתוניה לרבות מודעות המתפרסמות באתרופרטי מפרסמי מודעות באתר )כולל מידע מזהה כדוגמת שם וטלפון( למפרסמים שונים ו/או לצדדים שלישיים אחרים.מובהר בזאת, כי אישור גולש / מפרסם באתר את תנאי תקנון השימוש מהווה הסכמתו אף להעברת מידע זה כאמורלמפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרים, ולא תהיה לגולש / מפרסם טענה ו/או דרישה כלפי הקבוצה כהגדרתה לעיל )לרבותהחברה( עקב כך.

7 . מדיניות ניהול פרסומות באתרהפרסומות המועלות באתר מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי החברה. ניהולהפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי " COOKIES " הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסוםהספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאיםאת הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום אתחברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי " COOKIES " במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה -" COOKIES " על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה.החברה משתמשת בחברת פרסום צד ג' להגשת מודעות פרסום בעת ביקורך באתר. חברה זו עשויה להשתמש במידע )שלאיכלול את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שלך( ביחס לביקורך באתר, במטרה לספק פרסומותשל סחורות ושירותים העשויים לעניין אותך. תוך כדי הגשת פרסומות לאתר, עשוי המפרסם להציב או לזהות קובץ" COOKIE " ייחודי בדפדפן שלך.החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות,וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק או מדור של האתר, ולאתהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום לרבות פרסומות אשר אינן בתחום העיקרי של האתר. מובהר בזאת כי,החברה עשויה למקם את הפרסומות בתוך שטחיהן של המודעות המועלות על ידי המשתמשים באתר )לרבות מודעות שללקוחות עסקיים ו/או מודעות המפורסמות בתשלום(, בלא שהדבר יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי כלשהם,וזאת גם אם הפרסומת מפרסמת שירות המתחרה בשירות המסופק על ידי מפרסם המודעה, או שייכת למתחרה עסקי שלו,או מנוגדת לערכיו או לטעמו של מפרסם המודעה . עוד מובהר כי החברה עשויה לקשר בין תוכן המודעות המפורסמות באתרלבין אופיין או נושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמתלמפרסם המודעה.

8 . איסוף נתונים על ידי החברה באמצעות " COOKIES "החברה, באופן דומה לזה של חברות הפרסום, יוצרת גם היא קבצי " COOKIES " במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידעהנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כללברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-" COOKIES " משמש את החברה לשימושיםפנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוףלהתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת תקנון השימוש.בנוסף משמשים קבצי ה-" COOKIES " לזיהויך על ידי האתר ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך )כדוגמת שם משתמשוסיסמא( בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי " COOKIES " במחשבך באמצעות שינוי ההגדרותהרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטיםאלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.

9 . אבטחת מידעהחברה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר. עלאף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לאחוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.

10 . זכויות יוצרים וקניין רוחניהחברה הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים,בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו,הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא.חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר)בין אזור המכירות של האתר ובין בכל מקום אחר באתר(, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשרעם מודעה כאמור )לרבות בתוכן המודעה ובתמונות הכלולות בה(, לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה שלזכויות כאמור.מובהר בזאת כי כל תמונה המועלית לאתר על ידי הלקוח/המפרסם ולא על ידי האתר עצמו הינה באחריות המפרסם בלבד.הקבוצה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשהשל תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסירכל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.מובהר גם כי לצורך מניעת העתקות מהאתר לחברה עומדת הזכות הבלעדית להטביע על כל תמונה/תמונות/ציור או כל אמצעיחזותי אחר המתפרסם בצמוד למודעה כלשהי, סימן מים ייחודי ואת הלוגו של בחברה.הצמדת תמונות/ציורים למודעה המתפרסמת על ידיך מהווה הסכמה להטבעת סימנים מזהים אלה וויתור על כל טענהעתידית ביחס לזכויות יוצרים או זכויות אחרות ביחס לתמונות/ציורים אלה.

11 . השימוש באתר ופרסום מודעותלמרות שהחברה עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצםטבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו וכל המידע המובא בו - לרבות לוחות המודעות המקוונים - עומד לרשות ציבורהמשתמשים כמות שהוא. מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות – הפנייה באתר הינה בלשון נקבה או זכר אולם מתייחסת תמידגם למין השני.השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך בלבד.מובהר כי כלל השירותים השונים באתר מוצעים לגולשי האתר בהתאם לתנאים הקבועים על ידי החברה והגישה והשימושבהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי החברה. החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותיםהמוצעים על ידה עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא )למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמשסביר( לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות )ובכלל זאת רובוטים,spiders, scrapers וכיו"ב(. כל שימוש אחר, על כל המשתמע מכך, יקנה לחברה את הזכות לשומרת לעצמה פנייה לטריבונלמשפטי ולדרוש בגינן שימוש זה פיצוי מתאים.מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה )ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע( בדרך הפעולה הרגילה של האתרוהשירותים.שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מןהפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הנך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קנייןרוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים )כדוגמת קבצי MP3 (, תוכנותמחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטיםמוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים.כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהםהאישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב )וירוס(,לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים( Worms (, ואנדלים ) Vandals (, יישומים מזיקים ) Malicious Applications ( וכיו"ב.סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט אושירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פליליתלפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע )הוצאת דיבה( על אדם.כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם )לרבות שמו(, מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגעבפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר העשוי להטרידו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות sms אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים.כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובלקוחותהאתר בפרט.היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, אתה תשפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל פרסום שאינו עומד בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדיןו/או נהלי החברה ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישריןאו בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של החברה דבר ההפרה. כמו כןהחברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל פרסום וכן למנוע כל שירות אחר ממפרסם אשר הינו בעל חובשלא שולם לחברה ו/או אשר לחברה טענות כספיות ו/או אחרות כלפיו )אף אם טענות אלו אינן קשורות למודעה ו/אולפרסומה(.אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את החברה לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית הקבוצהלכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד החברה בהקשר זה.

12 . ביטול עסקאותבכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול מודעות פרסום שמפורסמות באתר בתשלום לפני סיום תקופת הפרסוםהרלוונטית, לא יהיה המפרסם זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו.האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש/גולש.

13 . הפעלתו השוטפת של האתרהחברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכותלערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו, בכל עת.הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה אודרישה מצדך. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטףוקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלוויםלהפעלה זו.

14 . הרכישה מהאתרהרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התנאים המפורטים להלן בקפידה, שכן, הםמהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה והקבוצה.הנך מתחייב לקרוא הוראות תקנון זה, בטרם תבצע רכישה. מודגש כי עצם ההשתתפות באיזה מהרכישות תהווה הודעהמוחלטת, סופית ובלתי חוזרת, מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והוא מסכים להן.)להלן: "הסכם השירות"(.בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה לכלדבר ועניין. אין ולא יהיה כל תוקף לכל מידע ו/או מצג שיימסר בעניין זה, בכל דרך אחרת, למעט בדרך שינויו המפורש שלתקנון זה ופרסומו בין השעות 09:00-18:00 של אותו היום.בכל הנוגע לקישוריות )להלן: "לינקים"( המופיעות באתר לאתרים אחרים, הקבוצה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותםאתרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם. הקבוצה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי אואחר, שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר הקבוצה.חרגה הקבוצה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים, ע"פ שיקול דעתה, לא ייצור הדבר תקדים מחייב בכל צורהשהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את החברה לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.מומלץ להשתמש בדפדפן מסוג אקספלורר 6 או גרסה מתקדמת יותר של דפדפן זה, ככל שתהא ו/או דפדפן CHROME .רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.החברה רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

15 . הזכות לרכוש מוצרים באתררשאים לרכוש מוצרים, תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה, אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחתמחברות האשראי הישראליות, וזאת בכפוף לאמור בסעיפים להלן.ההשתתפות ברכישות אסורה על עובדי החברה, ספקי החברה ועובדיהם ובני משפחותיהם )היינו בן זוג, הורים, ילדים, אחיםואחיות(.החברה רשאית למנוע מגולש באתר )להלן: "המבקר" ו/או "הלקוח"( את ההשתתפות ברכישות המוצרים באופן זמני, אולצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.כל הזכויות שמורות – י. צוקרוור ושות' עריכת דיןבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה לחברה, מתוקף מעמדתה כבעלת האתר וכמנהלה, רשאית למנוע ממבקר להשתתף באיזהמהרכישות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר ו/או החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועושל מעשה כזה;אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים;אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם.אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם החברה או מי מטעמה ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבורמוצרים שרכש מהחברה, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

16 . המוצרים המוצעים למכירהבאתר מוצעים למכירה מגוון מוצרים ו/או שירותים )להלן: "המוצרים"(.המוצרים מוצעים למכירה בדרך של "מכירה רגילה" ו/או באמצעות "מבצעים אחרים", הכל כמפורט להלן.החברה המוכרת ככול ולא מופיע אחרת הינה החברה בהסכם זה.ככול ויוצאו מוצרים למכירה על ידי חברה )שלא כהגדרתה על פי תקנון זה( או כל יצרן ו/או משווק ו/או יבואן אחר למעטהחברה כאמור )להלן: "החברות המציעות"(, יהא זה אך ורק מוכר המוכר לחברה וקיבל אישורה בכתב להציעה מוצריולמכירה.יודגש, כי החברות המציעות הנן האחראיות הבלעדיות למוצרים הנמכרים על ידיהן, על פי המפרט ובהתאם לתנאיםהמופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר, לרבות אחריות לאספקתם, לטיבם, למתן אחריות ושירות, להחלפתם ולתיקונים.תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכן כי יהיו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר.במקרה של אי התאמה בין תמונות המוצרים המוצעים למכירה, כפי שאלה מוצגים באתר לבין המוצר, הרי הקבוע במפרטהטכני ו/או הכתוב באתר יגבר על כל תמונה.פרטי המפרט הטכני של המוצרים, תיאורם וכל מידע על המוצרים לרבות המחיר, הנו באחריות החברות המציעות בלבד.המחירים השונים של המוצרים נמסרים ע"י החברות המציעות ובאחריותן בלבד.הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים אותם הוא מעוניין לרכוש, קודם להגשת ההצעה ו/אוביצוע הרכישה.

17 . סוגי המכירותבמסגרת האתר, תהיה רשאית החברה להציע מוצרים למכירה בדרכים שונות, לרבות בדרך של מכירות מיוחדות, על פי שיקולדעתה הבלעדי. ככל שבאתר יוצעו למכירה מוצרים באחת מן השיטות המפורטות בסעיפים להלן, יחולו עליהם הכלליםהמפורטים בסעיפים אלו.מכירות רגילותמכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.מבצע הפעולה בוחר מוצר )מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה( ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לאחר קבלת ההזמנה תשלח למבצעהפעולה הזמנה במייל מאת החברה שתאשר את קבלת ההזמנה, מכירה תיחשב כמושלמת רק לאחר שיחויב כרטיס האשראישל מבצע הפעולה ויתקבל אישור מאת חברת האשראי.יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצלהחברה בעת השלמת הליך המכירה.כל הזמנה מאם החברה הינה על פי תנאי ותקנון האתר בלבד.במסגרת האתר ייתכן ויוצעו מבצעים ו/או הנחות ברכישת מוצרים שונים, תחת שמות שונים כגון "מחיר מבצע", "מחירהיכרות" ו/או כל מבצע אחר שייקבע ע"י האתר מדי פעם בפעם.כל הזכויות שמורות – י. צוקרוור ושות' עריכת דיןהלקוח יוכל לרכוש את המוצר במחיר הנתון עד גמר המלאי.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לחברה תישמר הזכות לשנות את מחיר ותנאי המוצר ללא הודעה מוקדמת.מבצעים אחריםבמסגרת המבצעים רשאית החברה להציע מפעם לפעם מוצרים במתנה ללקוחות נרשמים ו/או ללקוחות החברה, תמורת דמיטיפול אריזה ומשלוח, עד גמר המלאי.מוצרים הניתנים במתנה נתינים תמורת דמי טיפול אריזה ומשלוח וכנגד רישום לאתר.מוצרים הניתנים במתנה אינם ניתנים לאיסוף עצמי בשום דרך.מוצרים הניתנים במתנה ניתנים לקבלה דרך האתר בלבד.מוצרים הניתנים במתנה מוגבלים למוצר אחד ללקוח.כמו כן, תהה החברה רשאית להפסיק כל מכירה של מוצרים, אף אם לא נמכרו כל המוצרים שהוצעו למכירה.הרוכש מאשר בהשתתפותו כי לא תחול כל אחריות על ספק המוצר במקרה של עיכוב בביצוע השרות או אספקת אשר נבעמנסיבות של כוח עליון כהגדרתו בפסיקה הישראלית ו/או אירועים אשר אינם בשליטת הספק.האמור בהוראות אלה להלן ולעיל ובפרק בפרק זה, כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו עלפיו )להלן: "החוק והתקנות"(. ביטול עסקה כפוף לאמור בסעיף הביטול לתקנון זה.

18 . תנאים כללייםמקום בו מופיעים המושגים הבאים ו/או מושגים דומים באתר, תהא הגדרתם כמפורט להלן:"מחיר מומלץ" או "מחיר מחירון"- משמע, המחיר המומלץ של המוצר כפי שנמסר ע"י החברה המציעה. מודגש בזאת כי איןמדובר במחיר השוק.הלקוח נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של המוצר קודם להגשת ההצעה ו/או ביצוע הרכישה."מחיר רגיל"- הנו מחיר המוצר כפי שנמסר ע"י החברה המציעה ללא מבצעים והנחות."מחיר מבצע" -בכל מקום בו יצוין מחיר של מבצע כלשהו ו/או סוג מכירה כלשהי, משמע מחיר מוזל ביחס למחיר הרגיל,הניתן במסגרת אותם מבצעים ספציפיים ו/או מכירות ספציפיות."מחיר נוכחי" –הנו מחיר המוצר ברגע נתון במכירה פומבית.

19 . אופן הקניה/הגשת ההצעות במכירות השונותבעת ביצוע רכישה/הגשת ההצעה בפומבית תידרש למלא טופס, הכולל פרטים בהם שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובתוטלפון, כתובת דואר אלקטרוני, שנת לידה וכד'.יובהר כי אינך חייב למסור ע"פ דין פרטים אלו ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, מסירת כל הפרטים המופיעיםבשדות החובה מהווה תנאי לביצוע הקניה/השתתפות בפומבית.החברה שומר על זכותו לפעול בכל דרך שהיא כנגד לקוח אשר הגיש פרטים כוזבים בטופס ההצעה.עם מילוי טופס הפרטים, תידרש לבחור שם משתמש )להלן "שם משתמש"( וסיסמא )להלן: "הסיסמה"(, אשר יאפשרולמערכת האתר לזהותך בכניסה חוזרת לאתר, יחסכו ממך לשוב על פרוצדורת מילוי הפרטים בשנית. ולשמור בצורה מיטביתעל פרטיך האישיים.לאחר ביצוע הרישום תצטרך למלא את פרטי כרטיס האשראי ותוקפו ולוודא את הכותבת למשלוח.אם תבחר תוכל לסמן למערכת לשמור את פרטי כרטיס האשראי לשם קניה חוזרת מהירה ונוחה.על מנת שהזמנה/הצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו במערכת, עליהם להיקלט במחשבי האתר באופן תקין ומסודר,כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים.האתר לא יתחשב בהצעות או עדכונים שלא נקלטו במחשביו, או שנקלטו באופן משובש, או אם לא מולאו כל הפרטיםהדרושים, או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי האתר.לאחר שהזמנתך/הצעתך תיקלט במערכת היא תקבל מספר סידורי.כל הזכויות שמורות – י. צוקרוור ושות' עריכת דיןיובהר בזאת כי קליטת ההצעה במערכת אינה מעידה על קבלתה, שכן אישור ההצעה כפוף לבדיקות שונות שעורכת החברה.

20 . אישור המכירה/ההצעהתוצאות הזכיות/הקניות שיפורסמו באתר לא יהיו סופיות והן יהיו כפופות לבדיקה ואישור.במידה והנך מעוניין באישור סופי לזכייה ו/או לרכישה, עליך להיכנס לדף "שירות לקוחות". עם הקשת שם המשתמשוסיסמא, ותוכל לעיין בסטטוס המכירות בהן השתתפת.מכל מקום, ההחלטה הסופית לגבי הזוכים במכירות השונות, תעשה ע"פ הרישום במחשבי האתר. רישומים אלה מהוויםראייה מכרעת לנכונותם.החברה תהא רשאית לקבוע כי הצעה שניתנה במסגרת מכירות באתר הנה פסולה, גם אם פורסמה כבר זכייתה באתר ו/אובדף "שירות לקוחות", וזאת בין היתר בשל אי אישור העסקה ע"י חברת האשראי, מתן פרטים כוזבים, היות ההצעה מתחתלמחיר המינימום ו/או בשל כל טעם אחר )כגון הפרה של הוראות הדין ו/או התקנון(. הצעה פסולה לא תחשב בשום מקרהכזוכה, גם אם פורסמה ככזו בדף שירות הלקוחות ולא יהיו לך כל טענות בעניין הכרזת ההצעה כפסולה ו/או אי זכיית הצעהשנקבע כי פסולה היא.

21 . תמורה ואמצעי תשלוםחיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר ו/או תעביר לנציג/ת השירותבמרכז ההזמנות של החברה ככול ויוקם כזה.בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל זכייתך/ קנייתך, המוצר לא יסופק לך ותחויבבדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.מקום בו מדובר ברכישה בדרך של מכירה מיוחדת, הגשת ההצעה מהווה הצעה מחייבת ובלתי חוזרת מצדך לרכישת המוצרומחייבת אותך כי, במידה והצעתך תזכה, תשלם את מלוא הסכום, שהוצע על ידך עבור המוצר, בתוספת כל תשלום הנקובבפרטי המכירה, לרבות דמי משלוח, או דמי טיפול כמפורט בפרטי המכירה ) להלן: "הסכום לתשלום"(. במכירות מיוחדותהחיוב יתבצע באופן אוטומטי מרגע קביעת הזכייה.כל תשלום אשר לא ייפרע במלואו ובמועדו, יישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק הפועלים בע"מ ביחסלאשראי שקלי על משיכות חריגות )להלן: "הריבית החריגה"(. כן יחויב הלקוח בתשלום לחברה בגין הוצאות גביה, לרבותהוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציאה החברה לצורך גביית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיבההצמדה.כל המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ כחוק.ישנם מוצרים שבהזמנתם סליקת כרטיס האשראי תבוצע ישירות על ידי ספק המוצר. במקרים שכאלו, פרטי כרטיס האשראישל הלקוח כפי שנמסרו בתהליך ההזמנה, יועברו לידי הספק, לצורך חיובו בלבד. מקרים ספציפיים אלו יצוינו במפורש בדףהקופה של ההזמנה.

22 . אספקת המוצריםאספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה, כוללים רק את חישובם של ימי עסקים )ימי א' עד ה', לא כולל ימישישי, שבת, ערבי חג וימי חג(.אספקת המוצרים תיעשה ע"י החברה המציעה ותהיה באחריותה הבלעדית.משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך )דואר רגיל, דואר רשום, שירות שליחים(, לפי שיקול דעתה של החברה המציעה.דמי המשלוח המפורטים בהצעה אינם כוללים חיוב בגין הובלה חריגה, כגון, הובלה לקומות גבוהות שלא ניתן לבצעהבאמצעות מעלית, או הובלה הדורשת כוח אדם מיוחד ו/או אמצעים מיוחדים.ניתנת לך האפשרות להוביל בעצמך מוצרים הנרכשים באתר, בתנאים שיפורטו במרכז השירות ו/או אצל החברה המציעהו/או בדף המוצר.במידה ותבחר להוביל את המוצר באופן עצמאי, עליך לציין זאת במהלך תהליך ההזמנה, או בעת מתן ההצעה ואז לא תחויבבדמי ההובלה.האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית של הלקוח תהא על הלקוח ולא על החברה.כל הזכויות שמורות – י. צוקרוור ושות' עריכת דיןבעת תיאום האספקה, רשאים החברה ו/או החברה המציעה לדרוש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודתזהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או על כל מסמך אחר כתנאי למסירה.החברות המציעות עושות את מירב המאמצים על מנת להימנע מאיחורים באספקה. יחד עם זאת, החברות המציעות ו/אוהחברה לא יהיו אחראיות לאיחורים הנובעים מסיבות שאינן בשליטתן.החברה תעשה מאמץ לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד הנקוב בעמוד המוצר, ואולם באזורים אלהיתכן עיכוב של עד 14 יום ממועד האספקה הקבוע בעמוד המוצר. עיכוב בשל מגבלה ביטחונית כאמור לא ייחשב כאיחורבאספקת המוצר. במקרה בו לא ניתן לספק לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או הספקים ישתדלולספק את המוצר למקום סמוך לאחר תיאום מראש עם המזמין .דמי המשלוח יורדים במלואם יחד עם התשלום הראשון.במידה ויש הנחת דמי משלוח על הזמנת מספר יחידות הלקוח יחויב על מלוא סכום הובלות ויקבל זיכוי על סכום ההנחהבחודש העוקב בכרטיס האשראי.23 . ביטול עסקהכל האמור בסעיף זה מהווה גילוי בהתאם לחוק והתקנות, ואין הוא בא להוסיף עליו זכויות, בכל דרך שהיא. ככל שיבוצעותיקונים בחוק והתקנות, יחולו תיקונים אלה ויגברו על המפורט להלן:באם מדובר במוצר, הנך רשאי לבטל קנייתו מיום ההזמנה ועד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל.באם מדובר בשירות הנך רשאי לבטל את קנייתו בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שהביטול יעשה שני ימים שאינםימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:לגבי " טובין פסידים" כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם מנוחה, ממועד עשייתהעסקה.מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה- 1995 .טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול ושאריזתם המקורית נפתחה.ביטול הקניה יעשה בכתב למרכז שירות לקוחות, תוך ציון סיבת הביטול באמצעות דואר אלקטרוני לדואר אלקטרוני:medical.com-sales@tefen או לפקס שמספרו + 3770-987-4-972 או בדואר רגיל לכתובת החברה: גן תעשיה תפן, מבנה9 ת.ד: 13 .במקרה של ביטול העסקה, יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכוםהעסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה )לפניאו לאחר סגירתה(, ו/או להאריך את משך הזמן לביצוע המכירה, לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות.במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה או השתתפותמספקת בה.במקרה שנפלה טעות באיזה מהפרטים המתפרסמים במכירה, לרבות תיאור המוצר ו/או מחיר המוצר.בכל מקרה, שלדעתה הבלעדית של החברה נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה.אם לאחר ביצוע רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית החברה לבטל אתהמכירה ולהשיב לך את כספך. לחילופין רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. אם בחרת שלאלרכוש את המוצר החלופי-תבוטל המכירה ויושב לך כספך.כל הזכויות שמורות – י. צוקרוור ושות' עריכת דיןמימשה החברה את זכותו כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיה מכל מין וסוג, לרבות בגין זכייה במוצראו ציפייה לזכייה כאמור, אבדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.24 . החזרת מוצרניתן להחזיר את המוצר שנקנה ולקבל את הכסף בחזרה, בתנאי שהמוצר שלם ולא נעשה בו שימוש, שהוא באריזתו המקוריתבצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר ובצרוף הודעת החזרה לכתובתו של הספק ממנונרכש המוצר, המופיעה בעמוד המכירה של המוצר.ביצוע ההחזרה יבוצע באמצעות דואר רשום, שרות שליחים, או בכל אמצעי אחר המאשר קבלתו.ניתן גם להביאו אל אחת מתחנות השרות, של החברה או אל מחסני הספק, בתאום מראש.יובהר בזאת כי, לא תישא החברה בעלות השילוח ו/או החזרת המוצר אלא הלקוח בלבד.

25 . סודיות ופרטיות פרטי המשתתף במכירההחברה לא תעביר את פרטים מזהים אודותיך לצד שלישי, למעט לחברות המציעות, לחברות כרטיסי אשראי, ולכל ערכאהשיפוטית ולמעט במקרים הבאים:אם קיימת חובה שבדין להעביר את המידע אודותייך לאחר;לשם גביית כספים המגיעים ממך בגין רכישת מוצר באתר, במרכז ההזמנות הטלפוני של החברה או בכל אמצעי אחר כגוןקטלוג החברה או חנויות החברה;בקשר למתן תעודת אחריות או קבלת שירות למוצר או לצורך אספקת המוצר;אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם החברה או מי מטעמה;בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החרה ו/אוהחברות המציעות;אם עשית באתר שימוש לביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;הפרטים אשר נמסרים בעת הגשת הצעה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של החברה ובמאגריהמידע של החברות המציעות.החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך, מוצרים שרכשת, מוצריםבהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- COOKIES .המידע האמור לעיל ישמש את החברה בכניסותיך הבאות לאתר וכן יאפשר לחברה להציע לך הצעות ומבצעים ממוקדים.החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורךהפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.החברה תהיה רשאי למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים אליך אישית אומזהים אותך באופן אישי.לא חלה עליך חובה חוקית למסור המידע האמור לעיל, אך מסירת הפרטים ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכלהשימושים הקבועים בתקנון זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.החברה מתחייבת לעשות, כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירהולאבטח את המידע הנשמר באתר. עם זאת, מאחר שמדובר בסביבה מקוונת אין באפשרות החברה להבטיח באופן מוחלטמניעת חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בהם. ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידעשנאגר אודות מציעים-או להשתמש בו לרעה, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/אוהקבוצה ו/או מי מטעמה.מובהר כי, אין באמור כדי להרחיב את האחריות המוטלת על החברה בהתאם לדין."צד שלישי" בפרק זה-למעט, חברה קשורה לחברה ו/או לקבוצה ו/או חברה שתתמזג עם החברה ו/או תפעיל את האתרבעתיד.

26 . אחריותהנך מצהיר ומאשר באופן מוחלט כי, החברות המציעות הנן האחראיות הבלעדיות למוצרים הנמכרים על ידיהן ולכל המידעהנמסר על ידיהן, בהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה של כל מוצר ומוצר, לרבות אחריות לאספקתם, לטיבם, למתןאחריות ושירות, להחלפתם ולתיקונים.הנך מצהיר ומאשר שידוע לך כי למעט מקום בו צוין בדף המכירה כי החברה הנה החברה המציעה של המוצרים, החברהאיננה מייבאת, מייצרת, משווקת, מוכרת או מספקת את המוצרים, ולפיכך:החברה לא תישא באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, לתוצאת שימושם ו/או התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני ו/או למידעשפורסם בנוגע למוצרים, מחיריהם ומחירי השוק, מקום בו אינו החברה המציעה.החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היופגומים, מקולקלים או בלתי תקינים, מקום בו אינו החברה המציעה.השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ) AS IS (. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות שירותהמכירה באתר האינטרנט, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות אתר המכירות. למרות מאמציה ומאחר ומדוברבסביבת עבודה מקוונת, החברה איננה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, ואיננה מתחייבת כי, יינתן כסדרו בלא הפסקות,קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. החברה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריותכלשהי לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות כל מקרה בו הצעתך לא התקבלה )מכל סיבה שהיא( ו/או לכלבעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה.החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או ע"י כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.

27. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר החברה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לחברה זכויות קניין רוחני בין היתר בשיטות המכירה, בסיסי הנתונים לרבות רשימת הלקוחות, תיאור המוצרים, עיצובו הגרפי של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלת